Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI TV Puls Pod Dębem za rok 2013

Informacje ogólne:

Fundacja TV Puls Pod Dębem
Ul. Chełmska 21, bud. 22
00-724 Warszawa

NIP: 521 36 63 425
KRS: 0000491153
REGON: 147019244

Wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego dnia 18 grudnia, 2013 r. Prezesem Zarządu Fundacji jest pani Erin Dąbska.

Cele statutowe Fundacji są następujące:

  1. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  2. niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych,
  3. udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
  4. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, propagowanie postaw prospołecznych, obywatelskich
  5. przeciwdziałanie uzależnieniom

Informacje dotyczące działań prowadzonych przez Fundcję w roku 2013

Fundacja pod nazwą TV Puls Pod Dębem została ustanowiona dnia 14 listopada 2013 roku na mocy Aktu Notarialnego, przez Fundatora, Dariusza Dąbskiego reprezentującego spółkę pod firmą: Telewizja Puls Spółka z o.o.

W dniu 9 grudnia, 2013 r. został złożony wniosek o wpis Fundacji Pod Dębem do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 18 grudnia Fundacja została wpisana do KRS.

W dniu 23 grudnia, 2013 r. Fundacja uzyskała statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON.

W dniu 24 grudnia, złożony został formularz NIP-2 we właściwym Urzędzie Skarbowym.

W roku 2013 Fundacja TV PULS Pod Dębem nie prowadziła działalności statutowej ani gospodarczej.

Jedynym przychodem jaki Fundacja uzyskała w roku 2013, była kwota 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych), wniesiona przez Fundatora i stanowiąca fundusz założycielski Fundacji.

Jedynymi kosztami jakie Fundacja poniosła w roku 2013 były: koszt wynajmu pomieszczenia oraz koszty wynikające z opisanych wyżej czynności formalno-prawnych. Fundacja nie poniosła natomiast żadnych kosztów wynikających z prowadzenia działalności statutowej.

Fundacja nie zatrudniała też pracowników (w tym także na umowę zlecenie), w związku z czym nie poniosła zadnych kosztów wypłacanych wynagrodzeń, umów zleceń lub innych świadczeń. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji. 

Fundacja nie udzielała też żadnych pożyczek, nie nabyła nieruchomości ani żadnych innych środków stałych.

Fundacja nie współpracowała z zadnymi podmiotami państwowymi ani samorządowymi, nie realizowała żadnych zadań zleconych ani zamówień publicznych.

 

Prezes Zarządu Erin Dąbska