Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI TV PULS „POD DĘBEM” ZA ROK 2014

 

A.     Dane rejestrowe Fundacji TV PULS „POD DĘBEM”, zgodnie z § 2 pkt. 1 Rozporządzenia

 

A.1.   Dane Rejestrowe

 1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja TV Puls „Pod Dębem”, Ul. Chełmska 21, bud. 22; 00-724 Warszawa, dalej zwanej „ Fundacją”
 2. Adres do korespondencji: Fundacja TV Puls „Pod Dębem”, Ul. Chełmska 21, bud. 22; 00-724 Warszawa
 3. Adres poczt elektronicznej: [email protected]
 4. Data utworzenia: 14.11.2013 rok.
 5. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18.12.2013 rok.
 6. Numer NIP: 521 36 63 425.
 7. KRS: 0000491153.
 8. REGON: 147019244.
 9. Prezes Zarządu Fundacji – Erin Dąbska.
 10. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje: Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

A.2.       Cele statutowe Fundacji, zgodnie z § 9 Statutu Fundacji, są następujące:

 1. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych.
 3. Udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora.
 4. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych.
 5. Propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

B.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, zgodnie z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia

 

Realizacja celów Statutowych Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie oraz finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

Fundacja „Pod Dębem” jest Fundacją stawiającą sobie za cele niesienie pomocy, zrozumienia i zapewnienia godnej starości.

W roku 2014 Fundacja przeprowadziła następujące działania:

 • opracowane zostały, na zlecenie Fundacji, ogłoszenia społeczne emitowane na antenie TV Puls i Puls 2.
 • zbiórka funduszy na pomoc potrzebującym objętych celami Statutowymi Fundacji, która była możliwa do zrealizowania dzięki ogłoszeniom społecznym.

Środki finansowe – w w/w sposób zebrane – są w 2015r. przekazywane przez Fundację na aktywne wspieranie Domów Opieki Społecznej m.in. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz remonty pomieszczeń.

 

C.    Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z § 2 pkt. 3 Rozporządzenia

 

Fundacja w 2014r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

D.    Uchwał Zarządu Fundacji, zgodnie z § 2 pkt. 4 Rozporządzenia

 

Zarząd Fundacji podjął następujące Uchwały w 2014r.:

 1. O przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji.

 

E.    Informację o wysokości uzyskanych przychodów, zgodnie z § 2 pkt. 5 Rozporządzenia

 

Fundacja uzyskała przychody w 2014r. z następujących tytułów:

 1. Spadek: nie dotyczy
 2. Zapis, darowizna: 50 000zł od TV Puls sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, darowizny od osób fizycznych: 4 034,11zł
 3. Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: nie dotyczy: Nie dotyczy
 4. Odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: nie dotyczy
 5. Wpłaty z sms’ów: 98 969zł
 6. Działalności gospodarczej: nie dotyczy

–    wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy

 1. Zysk za rok 2013: 89 919, 45zł

 

F.     Informacje o poniesionych kosztach, zgodnie z § 2 pkt. 6 Rozporządzenia:

 

Fundacja w 2014r. poniosła następujące koszty, na:

 1. Realizację celów statutowych: nie dotyczy.
 2. Administrację:

– Amortyzacja: 7 617,69 zł – Materiały reklamowe  1 037,85 zł – Usługi bankowe 606,00 zł – Usługi księgowe 14 514,00  zł – Czynsz 1 476,00 – Podatki i opłaty 82,00 zł – Doradztwo w zakresie prowadzenia fundacji: 44 126,25 zł

 1. Działalność gospodarczą – Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2014r.
 2. Pozostałe koszty: nie dotyczy.

 

G.    Dane dotyczące działalności Fundacji, zgodnie z § 2 pkt. 7 Rozporządzenia :

 

G.1.   liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

Nie dotyczy, Fundacja nie zatrudniała pracowników.

 

G.2.   łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Nie dotyczy, Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu zasiadania we władzach Fundacja oraz z tytułu umowy o pracę.

G.3.   wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

Nie dotyczy, Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu zasiadania we władzach Fundacja oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

 

G.4.   wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

Doradztwo w zakresie prowadzenia fundacji: Tabassko –  44 126,25 zł, – uzasadnienie poniesionego wydatku:

Kwota roczna została przeznaczona na doradztwo w zakresie prowadzenia Fundacji. W skali roku ten wydatek był niezbędny do utworzenia prawidłowej struktury Fundacji, koordynowania umów z partnerami, dzięki którym Fundacja uzyskała możliwość zbierania środków za pomocą sms-ów, opracowywania planów na 2015 rok, planowanie pierwszego dużego projektu Fundacji oraz pracowanie kampanii telewizyjnych emitowanych na antenie Telewizji Puls. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać środki finansowe na 2015 rok i realizację zaplanowanego projektu – wsparcie placówki w Łodzi – Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenie sanitarne dostosowując je do norm dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Celem remontu było usunięcie wszystkich barier architektonicznych i zamontowanie nowoczesnych systemów kąpielowych. Projekt zrealizowany przy współpracy z ekspertami spełnia najważniejsze wymogi związane z ergonomią pomieszczenia sanitarnego i ułatwia pracę opiekunom oraz podnosi komfort życia mieszkańcom ośrodka. Pomieszczenie zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami dla osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji było połączenie wymogów praktycznych i estetycznych. Zazwyczaj łazienki dla niepełnosprawnych mają nieprzyjazny, chłodny wygląd, przypominający szpitalne toalety, a przecież seniorzy, osoby z częściowymi ograniczeniami ruchowymi, tak samo jak zdrowi i młodsi potrzebują przestrzeni przyjaznej. W związku z tym poniesienie wydatków na początek działań Fundacji było niezbędne dla osiągnięcia powyższych celów.

„Biuro Podatkowe FINANSE” 14 154 zł  – uzasadnienie poniesionego wydatku: Kwota roczna przeznaczona na usługi księgowe zapewniła prawidłowy rozwój struktury finansowej księgowości, rozliczania finansowe oraz planowanie kosztów do przygotowywanych realizacji. Współpracowanie z księgowością  jest niezbędne do zapewnienia płynności finansowej i prawidłowej współpracy z sieciami GSM, dzięki którym Fundacja zbiera środki finansowe na realizację i pracę Fundacji.

 

G.5.   udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

Nie dotyczy

 

G.6.   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

saldo na dzień 31.12.2014: rachunek bankowy w banku Bank Zachodni WBK podstawowy 1 082, 83zł, rachunek bankowy subkonto w banku Bank Zachodni WBK 147 324 11zł

 

G.7.   wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

nie dotyczy

 

G.8.   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:

nie dotyczy

 

G.9.   nabytych pozostałych środkach trwałych:

nie dotyczy

 

G.10. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

W Sprawozdaniu Finansowym Fundacji za rok 2014r. sporządzonym przez: Biuro Podatkowe FINANSE wartość kwota przychodu za 2014 wynosi 283 707,56 zł. ( w tym uzyskane dotacje i darowizny pieniężne).

Koszt administracji: 69 459,70 zł. Wynik na działalność statutową zamknął się z zyskiem w wysokości: 214 247,77 pln. Fundacja prowadziła w roku sprawozdawczym jedynie działalność statutową, ustawowo zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych. Osiągnięty zysk został w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2015. Przedstawione powyżej kwoty pochodzą ze sprawozdania finansowego po korekcie złożonej do Urzędu.

 

H.    Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, zgodnie z § 2 pkt. 8 Rozporządzenia

 

Nie dotyczy

 

I.    Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych, zgodnie z § 2 pkt. 9 Rozporządzenia.

 

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.

Fundacja prowadzi jedynie działalność statutową , ustawowo zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych. Osiągnięty zysk w całości przeznaczony jest na realizację działań statutowych. Fundacja sporządza CIT 8 .

 

J.    Zgodnie z § 3 według rozporządzenia.

 

W Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.