Statut fundacji

STATUT
FUNDACJI TV PULS Pod Dębem

(Tekst jednolity z 29 lutego 2016 r.)

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja TV PULS Pod Dębem, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§ 4

1.   Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.   Nazwa Fundacji brzmi Fundacja TV PULS Pod Dębem. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6

1.    Fundacja może:
1)    tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, 
2)    tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
2.   Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego). 
3.   Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4.   Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 
5.   Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.  
6.   Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na realizację celów statutowych.
7.   Prowadzone formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

§ 7

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Celami Fundacji są:

1.    niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2.    działalność charytatywna,
3.   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom starszym, w tym w trudnej sytuacji życiowej, oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych,
4.    promocja i organizacja wolontariatu,
5.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi;
6.    udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
7.    prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, w szczególności niesienie pomocy osobom starszym,
8.    propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi.   

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.  organizowanie oraz finansowanie budowy i remontów mieszkań i domów, zakupu wyposażenia mieszkań i domów osób w trudnej sytuacji życiowej,
2.  zakup żywności, środków higieny i innych artykułów codziennego zapotrzebowania, zakup artykułów szkolnych,
3. organizowanie oraz finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, domów opieki społecznej oraz domów seniora,
4.  organizowanie i finansowanie inwestycji w postaci budowy, remontów, modernizacji placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, domów opieki społecznej oraz domów seniora,
5.  organizowanie i finansowanie koncertów, szkoleń, akcji społecznych, dyskusji, konferencji oraz innych wydarzeń, dla seniorów i młodych pokoleń (w celach edukacyjnych)
6.  organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych, w tym dotyczących przeciwdziałania różnicom międzypokoleniowym,
7.  organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
8.  organizowanie akcji zbierania podpisów w sprawie zmiany przepisów prawa,
9.  zakup leków i środków medycznych dla seniorów,
10. pomoc finansową i rzeczową dla seniorów 
11.  organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla seniorów i młodych pokoleń (w celach edukacyjnych),
12. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych dla seniorów i młodych pokoleń,
13. fundowanie stypendiów dla osób opracowujących działania propagujące dobre postawy prospołeczne wobec seniorów,
14. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek osób starszych
15. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
16. skupianie wokół celów Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
17. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
18. upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych oraz inne mienie, środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1)    krajowych lub zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2)    dotacji i subwencji,
3)    dochodów ze zbiórek publicznych,
4)    dochodów z majątku Fundacji,
5)    odsetek bankowych,
6)    dochodów z działalności gospodarczej,
7)    operacji finansowych
8)    dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych.

§ 14

1.  Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.  Fundacja nie ma prawa:
1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2)  przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)  wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

1.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, jeżeli w  chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1.  Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za swoje zobowiązania.
2.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 16 A

1.       Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2.       Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1)    (47.65.Z) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  2)    (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  3)    (47.89.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
  4)    (47.82.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  5)    (47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
  6)    (47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  7)    (93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  8)    (32.40.Z) Produkcja gier i zabawek,
  9)    (14.13.Z) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
10)    (92.00.Z) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
11)    (47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12)    (18.14.Z) Introligatorstwo i podobne usługi,
13)    (32.13.Z) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
14)    (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
15)    (47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
16)    (47.63.Z) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
17)    (58.11.Z) Wydawanie książek,
18)    (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
19)    (59) Działalność związana z produkcja filmów nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
20)    (93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
21)    (46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
3.      Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
4.      Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 
5.      Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 złotych.

Władze Fundacji.

§ 17

1.    Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji oraz Fundator.

Rada Fundacji

§ 17A

1.   Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób powoływanych przez Fundatora.
2.   Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
3.   Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
4.   Odwołanie członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
5.   Rada Fundacji może uchwalić “Regulamin Rady Fundacji”.
6.   Członkowie Rady Fundacji:
1)  nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)  za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2.

§ 17B

1.    Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego  Rady Fundacji.
2.    Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
3.    Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów; dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
4.    W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
5.    Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. 

§ 17C

1.    Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Rada Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2.     Do zadań Rady Fundacji należy:
 1)    nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2)    występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3)    opiniowanie programów działania Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
 4)    wydawanie zaświadczeń na wniosek właściwych organów,
 5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
 6)    ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 7)    uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
 8)    podejmowanie uchwał o rekomendacji Fundatorowi połączenia lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
 9)    wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
10)   inne sprawy przewidziane w Statucie.

Zarząd Fundacji

§ 17 D

 1.   Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w  tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2.  Osoba przystępująca do Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Zarządzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. 
 3.   Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4.   Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1)    upływu kadencji, 
2)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
3)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4)    śmierci członka Zarządu.
 5.   Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w każdym czasie.
 6.   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora

§ 18

 1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2.    Zarząd może uchwalić Regulamin Pracy Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Fundacji. 
 3.    Do zadań Zarządu należy:
 1)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2)    realizacja celów statutowych,
 3)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7)    sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
 8)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9)    występowanie do Fundatora z wnioskiem i wyrażanie opinii w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
10)    inne sprawy przewidziane w Statucie.
 4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 6.   O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 7.   Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał konieczna jest obecność wszystkich członków zarządu.
 8.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 19

1.    Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
2.    Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.

Fundator

§ 19A

1.    Fundatorem jest Telewizja Puls sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.
2.    Do zadań Fundatora należy:
1)    Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2)    Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
3)    Określanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji
4)    Dokonywanie zmian statutu Fundacji,
5)    Decydowanie o połączeniu z inną Fundacją oraz tworzenie oddziałów,
6)    Powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji,
7)    Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
8)    Decydowanie o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
3.    Fundator podejmuje decyzje w formie jednomyślnych uchwał.

Zmiana Statutu

§ 20

Statut Fundacji może być zmieniany. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą także dotyczyć nazwy Fundacji oraz celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją. Tworzenie oddziałów.

§ 21

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Fundator, przy czym jego decyzja powinna być poprzedzona opinią Zarządu oraz Rady Fundacji.

§ 22 A

1.    Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2.    Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Fundator, po uzyskaniu opinii Rada Fundacji oraz Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz Rady Fundacji. 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji  przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w którym mowa w § 9 Statutu.

Postanowienia końcowe

§ 26

Fundacja corocznie składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

    
                        _____________________________
                            Dariusz Dąbski
Prezes Zarządu Telewizja Puls sp. z o.o. 
– Fundatora Fundacji