Jak pomagamy?

REGULAMIN FUNDACJI TV Puls Pod Dębem

1. Zasady przyznawania pomocy

 1. Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom starszym i udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora przez zakup wyposażenia ww. placówek, takiego jak sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, środki higieniczne.
 2. Środki zebrane w ramach programu zostaną przeznaczone na wsparcie państwowych placówek opiekuńczych zajmujących się osobami starszymi, które w sposób udokumentowany wykażą potrzebę posiadania sprzętu do codziennej opieki nad osobami starszymi cierpiącymi na schorzenia wynikające z wieku.
 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wykazać potrzebę w zakresie uzyskania danej pomocy, warunki pozwalające na korzystanie z udzielonej pomocy, w tym zatrudnianie personelu posiadającego uprawnienia umożliwiające korzystanie z udzielonego wsparcia.
 4. Wszystkie wnioski o pomoc powinny być skierowane do Fundacji wyłącznie drogą pisemną: mail lub list.
 5. W odpowiedzi na wniosek Fundacja może żądać przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku oraz zgłosić potrzebę wizji podmiotu ubiegającego się o wsparcie w celu dokonania oceny niezbędności danej pomocy, w tym zakupu danego sprzętu, jego przydatności w placówce oraz warunków pozwalających na korzystanie ze sprzętu.
 6. Decyzję w sprawach udzielenia pomocy podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o wniosek oraz przesłaną dokumentację. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

2. Ograniczenia w zakresie udzielanego wsparcia

 1. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom prywatnym, nie przekazuje pieniędzy.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek finansowych osobom prywatnym ani instytucjom.
 3. Fundacja nie udziela pomocy finansowej/pożyczek na spłaty zobowiązań bankowych, kredytów itd., zadłużeń w placówkach medycznych ani leczniczych.
 4. Fundacja nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób ani instytucji.
 5. Fundacja nie finansuje podmiotów zagranicznych, działa na terenie Polski.

3. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do działania na  zasadach innych, nieopisanych w regulaminie, w indywidualnych przypadkach, zawsze w takich przypadkach decyzje o działaniach podejmuje zarząd Fundacji. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmian regulaminu dokonuje Zarząd Fundacji.